Sự chậm trễ của visa lao động ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động kinh doanh của Canada

Các công ty Canada, các tổ chức học thuật và các tổ chức được chính phủ tài trợ tiếp cận với lĩnh vực nhập cư đang bị ảnh hưởng tiêu cực bởi sự chậm trễ của Cơ quan Nhập cư, Người tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC).

Canadian Employee Relocation Council (CERC), một tổ chức phi lợi nhuận đặc biệt quan tâm đến các vấn đề về sự di chuyển của lực lượng lao động, đã thực hiện một cuộc khảo sát trong tháng 6 năm 2022. Tổng cộng 33 tổ chức thường xuyên tiếp cận Chương trình Di chuyển Quốc tế (IMP) đã trả lời vào cuộc khảo sát. 

Từ tháng 6 đến tháng 7, tổng lượng ứng viên tồn đọng tại IRCC đã tăng từ 2,4 triệu lên 2,7 triệu, tăng 12%. Trong cùng thời gian đó, lượng công nhân nước ngoài tạm thời tồn đọng đã tăng 21% từ 408,733 lên 493,746 người nộp đơn. Tình trạng tồn đọng đang làm tăng thời gian xử lý vượt quá tiêu chuẩn dịch vụ của IRCC.

Trong số những nhà tuyển dụng tham gia cuộc khảo sát, 97% thuê nhân viên quốc tế thông qua các chương trình giấy phép lao động và 53% tiếp cận với mục đích nhập cư kinh tế. Hầu hết, 90% các tổ chức được khảo sát sử dụng trên 2.000 công nhân và 31% sử dụng hơn 10.000 công nhân.

Khi được hỏi về tầm quan trọng của nhân tài quốc tế đối với doanh nghiệp, 100% đồng ý với nhận định “Những đóng góp của nhân tài quốc tế rất quan trọng đối với hoạt động kinh doanh của chúng tôi”.

Tuy nhiên, sự chậm trễ trong khâu xử lý tại IRCC đang có tác động tiêu cực đến 97% hoạt động của các cá nhân được hỏi trong năm tới. Khoảng 94% các tổ chức đã hủy bỏ hoặc trì hoãn các dự án do tình trạng chậm trễ. Đối với 55% tổ chức, sự chậm trễ sẽ dẫn đến tổn thất doanh thu. Một số trường đại học Canada đã tham gia vào cuộc khảo sát, trong đó 29% báo cáo việc hủy bỏ hoặc hoãn các chương trình giáo dục, cũng như sự chậm trễ trong các dự án nghiên cứu.

#seesomething, saysomething

Culture Magazin magazine always wants to listen and receive contributions from readers.
In case you submit articles about your ideas, interesting social events or hot news that you would like to share with us, email us at info@culturerus.com or inbox us at the FB page - https://www.facebook.com/culturemagazin.
Try our test reporter once. Quality articles will be selected and posted on Culturemagazin's website and official social networking sites!
#seesomething, saysomething

Discover

Bài Liên Quan