Quebec chấm dứt quy định khẩu trang vào ngày 14 tháng 5

Giám đốc y tế công cộng lâm thời của Quebec cho biết quy định khẩu trang của tỉnh cho các không gian công cộng trong nhà sẽ kết thúc vào ngày 14 tháng 5.

Tuy vậy, việc đeo khẩu trang sẽ vẫn là bắt buộc trên các phương tiện giao thông công cộng và trong các cơ sở chăm sóc sức khỏe.

Quebec sẽ là tỉnh cuối cùng ở Canada dỡ bỏ yêu cầu đeo khẩu trang.

PEI, một tỉnh khác cũng có quy định đeo mặt nạ cho các khu vực công cộng còn tồn tại, có kế hoạch dỡ bỏ lệnh y tế vào thứ Sáu.

#seesomething, saysomething

Culture Magazin magazine always wants to listen and receive contributions from readers.
In case you submit articles about your ideas, interesting social events or hot news that you would like to share with us, email us at info@culturerus.com or inbox us at the FB page - https://www.facebook.com/culturemagazin.
Try our test reporter once. Quality articles will be selected and posted on Culturemagazin's website and official social networking sites!
#seesomething, saysomething

Discover

Bài Liên Quan